Regulamin i Polityka Prywatności.


Regulamin Sklepu Internetowego sylamalina.pl.

Sklep internetowy sylamalina.pl jest prowadzony przez:      

HiT Malina, Halina Malina, z siedzibą w 40-391 Katowice, ul. Krakowska 87, zwanej dalej: „Firma”. 

Magazyn – magazyn zlokalizowany jest w 40-391 Katowice, ul. Krakowska 87 w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji. 

Sklep Internetowy sylamalina.pl – prowadzony przez Firmę Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.sylamalina.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego sylamalina.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym sylamalina.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego sylamalina.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. 

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym sylamalina.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Firmy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową. 
Biuro Obsługi Klienta, BOK –  Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 501 720 927, adresem mailowym kontakt@sylamalina.pl  

Punkt Odbioru – Paczkomaty obsługiwane przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sylamalina.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym sylamalina.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego sylamalina.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego sylamalina.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: 

a) komputer lub urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego sylamalina.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego sylamalina.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego sylamalina.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego sylamalina.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego sylamalina.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego sylamalina.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sylamalina.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego hitmlina.pl.

§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym sylamalina.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego sylamalina.pl i Politykę Prywatności SYLAMALINA. Poprzez rejestrację, Klient zawiera z Firmą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Firmę konta Klienta w Sklepie Internetowym sylamalina.pl.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym sylamalina.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego sylamalina.pl, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym sylamalina.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sylamalina.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego sylamalina.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego sylamalina.pl. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto / Informacja”).

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego sylamalina.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sylamalina.pl oraz dodatkowo, przeglądać historię zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości.

3. Firma uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego sylamalina.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym sylamalina.pl.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego sylamalina.pl mogą być zgłaszane Firmie za pośrednictwem BOK. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym sylamalina.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym sylamalina.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.    

7. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego sylamalina.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:

a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;

b) przez Firmę w sytuacji określonej w § 3 ust 3 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Firmę usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

§4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego sylamalina.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego sylamalina.pl: 

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

3. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym sylamalina.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

§5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sylamalina.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany). 

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów; 

b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

– wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;

– w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta osobiście w Magazynie, wskazać opcję odbioru osobistego;

– w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;

– w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;

– wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

– zaakceptować „warunki świadczenia usług” obejmujące niniejszy regulamin i Politykę Prywatności SYLAMALINA.

– kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie wybierając jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru: 

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu – firmą kurierską.

b) do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.

5. Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Firmę na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”). O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów. 

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Firmy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

9. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze; 

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

12. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez Firmę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile Firma będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem jednej ze wskazanych poniżej firm kurierskich:

a) Paczkomaty Inpost, Kurier Inpost.

b) Odbiór osobisty z Magazynu.

2. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:  

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;  

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę. W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu płatności.

c) Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:

– w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego); lub

– niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem BLIK lub tzw. szybkim przelewem,

zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Firmę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem Blik, lub tzw. szybkim przelewem przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: serwisu Przelewy24 obsługiwanym przez PayPro SA60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

§ 6a Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Firmę faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. 

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Firma zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego sylamalina.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej Paczkomaty Inpost lub Kurier Inpost pod wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.

3. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.

4. Firmy kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie https://inpost.pl/regulaminy – prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

§ 8 Warunki reklamacji

1. Firma ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Firma odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Firma w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Firmę Klient powinien dostarczyć Firmie reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Firmy oraz opisem reklamacji.

4. Firma rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji, gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Firma zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

6. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;  

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu. 

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

– od następnego dnia po otrzymaniu zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

– od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa, w wykonaniu której Firma wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).

2. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego sylamalina.pl zlecił Firmie realizacje usługi (o ile w Sklepie Internetowym sylamalina.pl oferowane będą usługi) oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w § 10 ust 1 terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 10 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

5. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Firma zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. 

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Firma nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Firmę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Firmie produkt lub produkty, których dotyczy odstąpienie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu poprzez odesłanie takiego produktu lub produktów do Magazynu, z adnotacją „Odstąpienie”.

§ 11 Zwrot towaru po upływie czasu na odstąpienie od umowy

1. W okresie pomiędzy 15 a 30 dniem od dnia dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem produktu (ostatniego z zamówionych produktów), niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu, zakupionego przez niego w Sklepie Internetowym sylamalina.pl może on zwrócić tenże produkt Firmie otrzymując w zamian zwrot ceny uiszczonej przez Klienta za zwracany produkt. Klient niebędący konsumentem może zwrócić produkty zakupione w Sklepie Internetowym sylamalina.pl na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 11 przez 30 dni od dnia dostarczenia mu tych produktów, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu.  Zasady zwrotu ceny określone zostały w paragrafie 12 Regulaminu.

2. Klient może skorzystać z uprawnienia przyznanego mu w § 11 ust 1 pod warunkiem, że, w okresie wskazanym tamże dostarczy Firmie zwracany produkt (w stanie określonym w niniejszym § 11) wraz z oświadczeniem o skorzystaniu z prawa zwrotu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Zwrot produktu może odbyć się poprzez odesłanie produktu do Magazyny, z adnotacją „Zwrot.

3. Skorzystanie z możliwości zwrotu towaru określonej w niniejszym § 11 jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zwracany produkt spełnia następujące warunki:

a) Znajduje się w stanie w jakim został doręczony Klientowi;

b) Nie nosi śladów użytkowania;

c) Jest w nienaruszonym opakowaniu;

d) Żadna z metek, które były do produktu dołączone w momencie dostarczenia go Klientowi nie została oderwana.

4. Firma może wprowadzić dodatkowe ograniczenia możliwości opisanego w § 11 zwrotu w stosunku do produktów zakupionych w ramach promocji lub wyprzedaży – o ograniczeniach takich Klient będzie każdorazowo informowany w komunikacji odnoszącej się do takiej promocji bądź wyprzedaży.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Firma dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;

b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;

c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;

d) odrzucenia przez Firmę oferty Klienta (anulowania zamówienia), w sytuacji określonej w § 6 ust 2 pkt. c), to jest w razie wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w § 6 ust 2 pkt. C).

e) wykonania przez Klienta prawa zwrotu zakupionego produktu na zasadach określonych w § 11

2. W przypadku o którym mowa w § 12 ust 1 a) Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. W sytuacji określonej w § 12 ust 1 Firma dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów:

a) W razie odesłania produktu, którego dotyczy odstąpienie od umowy lub zwrot na zasadach określonych w § 11 do Magazynu, w razie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego lub w razie nieodebrania zamówienia przez Klienta):

– W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy, której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;

– W formie zwrotu środków na rachunek bankowy – w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Firmie numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

– Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Firmie numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

– W formie zwrotu środków na rachunek przypisany do aplikacji BLIK – w razie opłacenia zamówienia przy użyciu tej aplikacji;

4. Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

§ 13 Dane osobowe

1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Firmę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności sklepu www.sylamalina.pl

2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. 

§ 14 Przesyłanie informacji handlowych

1. Dane osobowe, które Klient powierza Firmie rejestrując się jako odbiorca newslettera na Stronie Internetowej sylamalina.pl, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania newslettera.

2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego sylamalina.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego sylamalina.pl były na najwyższym poziomie, jednakże firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego sylamalina.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego sylamalina.pl. 

3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego sylamalina.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 


4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego sylamalina.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym sylamalina.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy sylamalina.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego sylamalina.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności sklepu www.sylamalina.pl

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

10. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub / i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego sylamalina.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego sylamalina.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.


Polityka prywatności sklepu i strony internetowej SylaMalina.

Korzystając ze Sklepu Internetowego sylamalina.pl lub rejestrując się jako odbiorca naszego Newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Dokument, który czytasz, odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

I. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma HiT Malina Halina Malina z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-391 Katowice, ul. Krakowska 87, NIP 6340193946 (dalej: „firma”).

Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów:

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym www.sylamalina.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl;

w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym www.sylamalina.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym www.sylamalina.pl;

w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl;

w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

Newsletter

Dane osobowe, które nam powierzasz rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej www.sylamalina.pl, tj. Twój adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z Hit Malina Halina Malina, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym www.sylamalina.pl oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez HiT Malina Halina Malina przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes HiT Malina Halina Malina (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość ochrony interesów HiT Malina Halina Malina przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków);

Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie Klientów);

Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić w celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania jakości naszej obsługi (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania informacji w celu polepszania standardów obsługi Klienta).

Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl w celu prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz w celu udoskonalania oferowanych przez nas usług i towarów (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania informacji w celu udoskonalania prowadzonej przez nas działalności)

Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).

III. Informacja o profilowaniu

Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, będziemy tworzyli Twój profil klienta. Aby go stworzyć będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach konta użytkownika (historia Twoich zakupów), częstotliwość korzystania z konta użytkownika, Twoje opinie i sugestie, historię naszej komunikacji.  Oznacza to także, iż będziemy wykorzystywać informacje jakie posiadamy na Twój temat w celu określenia jakiego rodzaju oferty lub komunikaty mogą być atrakcyjne dla Ciebie i dla innych naszych klientów. Będziemy również przetwarzali dane z Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach). W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych – działalność w zakresie marketingu bezpośredniego produktów oferowanych przez HiT Malina Halina Malina (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, aby w optymalny sposób dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb, będziemy podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych Ci reklam, prezentowanych (podpowiadanych) produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych Ci informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez HiT Malina Halina Malina, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym Twoje dane związane z zakupami w sklepie internetowym www.sylamalina.pl, dane podane w formularzach rejestracyjnych, aktualizacyjnych lub aktywizacyjnych, informacje o aktywności, w tym informacje o nabytych przez Ciebie produktach, informacje o lokalizacji i historię przeglądania, a także w oparciu o modele statystyczne. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Oznacza to na przykład, że biorąc pod uwagę informacje jakie posiadamy na Twój temat będziemy automatycznie przygotowywać dedykowaną dla Ciebie informację o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez HiT Malina Halina Malina i o ile wyrazisz odpowiednie zgody, informować Cię o niej emailem, lub SMS-em.

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe (w szczególności adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony HiT Malina Halina Malina przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez HiT Malina Halina Malina roszczeń.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi w celu realizacji  Twojej płatności.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

V. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika lub w celu udostępniania Ci Newslettera, będziemy je przetwarzać do momentu odpowiednio, Twojej rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym www.sylamalina.pl, rezygnacji z Newslettera lub zakończenia jego wydawania. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących (i) tworzenie Twojego profilu klienta w celu przedstawiania Ci informacji marketingowych, a także (ii) prowadzenia komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, a także badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez HiT Malina Halina Malina Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.

Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (jeśli np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu) – w przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych, jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu, zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych, przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem).

Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).

Sprzeciw wobec marketingu (tworzenie profilu Klienta oraz komunikacja marketingowa): W zakresie w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego (tworzenie Twojego profilu Klienta i prowadzenie komunikacji marketingowej) jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych dla tych celów.

Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (inny niż marketing bezpośredni), masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody na komunikację marketingową: W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Aby to zrobić zaloguj się i zmień ustawienia w Twoim koncie.

Prawo do interwencji ludzkiej: Jeżeli w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę podlegasz decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych, masz prawo w każdym czasie wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie, zakwestionować decyzję podjętą w ten sposób i zażądać interwencji ludzkiej, tj. włączenia osoby odpowiedzialnej z ramienia HiT Malina Halina Malina w podejmowanie decyzji co do kierowanych do Ciebie treści marketingowych, ofert, etc.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w pkt I dane kontaktowe. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz także samodzielnie edytować (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@sylamalina.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym www.sylamalina.pl. Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania Newslettera, możesz to również zrobić samodzielnie wysyłając stosowną prośbę na adres e-mail: kontakt@sylamalina.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym www.sylamalina.pl. Informacje o sposobie rezygnacji z Newslettera wskazane są również w stopce każdego Newslettera.

Skarga do organu nadzorczego: Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

VII. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym www.sylamalina.pl. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, a w przypadku Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl – również adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.

Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego www.sylamalina.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (dotyczy osób, które wyraziły na to zgodę)

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji służy optymalnemu dostosowaniu naszej oferty do Twoich potrzeb. HiT Malina Halina Malina będzie podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych Ci reklam, prezentowanych (podpowiadanych) produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych Ci informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez HiT Malina Halina Malina, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym Twoje dane związane z zakupami, w Sklepie Internetowym www.sylamalina.pl, dane podane w formularzach rejestracyjnych, aktualizacyjnych lub aktywizacyjnych, informacje o aktywności, w tym informacje o nabytych przez Ciebie produktach, informacje o lokalizacji i historię przeglądania, a także modele statystyczne. Efektem tych decyzji może być otrzymywanie przez Ciebie indywidualnie dobranych ofert i informacji o produktach, usługach i zniżkach, spersonalizowanych z użyciem opisanych powyżej metod.

IX. Zasady bezpieczeństwa

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaku specjalnego;

wylogowaniu się ze strony www.sylamalina.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.sylamalina.pl. Wylogowanie ze strony www.sylamalina.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;

zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego www.sylamalina.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego www.sylamalina.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba, która będzie korzystała z komputera po Tobie.

X. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie.

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a)          pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

b)          pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c)           pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

d)          pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

e)          pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.

f)           pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzystasz, ze Sklepem. Na stronie Sklepu Internetowego www.sylamalina.pl dysponujemy także zintegrowanymi wtyczkami w formie przycisków zintegrowanych z mediami społecznościowymi. Oznacza to, że jeśli klikniesz jeden z takich przycisków (jak np. „Udostępnij na Facebooku”) pewne informacje mogą zostać udostępnione dostawcom mediów społecznościowych. Jeśli w danym momencie jesteś zalogowany na konto w konkretnym medium społecznościowym, dostawca tej usługi może połączyć te informacje z Twoim kontem na kanale społecznościowym. Przypominamy, że inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe, mogą wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie, na zasadach określonych w polityce prywatności danego serwisu.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne:

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

XI. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01 lipca 2019 roku.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.sylamalina.pl w zakładce polityka prywatności.

X